ASEEES News

Tuesday, July 07, 2020

[Slovak Trans.] ASEEES Statement Condemning Systemic Racism and Police Brutality

Published July 7, 2020

Original statement in English

Vyhlásenie Asociácie pre slovanské, východoeurópske a euroázijské štúdiá (ASEEES) odsudzujúce systémový rasizmus a policajnú brutalitu

Výkonný výbor a Výbor pre presadzovanie diverzity a inklúzie Asociácie pre slovanské, východoeurópske a euroázijské štúdiá vydali nasledujúce vyhlásenie:

Asociácia pre slovanské, východoeurópske a euroázijské štúdiá (The Association for Slavic, East European and Eurasian Studies, ASEEES) odsudzuje brutálne zabitia Georgea Floyda, Ahmauda Arberyho, Breonny Taylorovej, Erica Garnera, Michaela Browna, Darneshy Harrisovej, Tamira Ricea a mnohých ďalších. Zároveň odsudzujeme rozhodnutia jednotlivých miestnych polícií uchýliť sa pri potláčaní protestov k použitiu násilia, ako aj provokačné akcie zo strany vlády USA. V týchto chvíľach kolektívneho boja proti systémovému policajnému násiliu voči ľuďom inej farby pleti vyjadrujeme solidaritu s černošskou komunitou a s ďalšími marginalizovanými skupinami obyvateľstva. Uvedomujeme si, že dehumanizácia černošských občanov USA je dedičstvom otroctva v našej krajine a zároveň desivým následkom rasizmu.

Ako vedecko-výskumným pracovníkom a študentom v oblasti stredoeurópskych, východoeurópskych a euroázijských dejín a spoločností sú nám dôverne známe ukrutnosti páchané autoritárskymi režimami, ktoré prostredníctvom armády a polície upierali alebo upierajú občanom právo zhromažďovať sa a slobodne sa vyjadrovať. Predmetom nášho výskumu však vždy boli aj osobnosti, ktoré ako jednotlivci alebo súčasti kolektívov odvážne bojovali proti takýmto režimom, čo v niektorých prípadoch viedlo až k revolúcii. Sme si vedomí existencie a praktík panovníkov a politických lídrov, ktorí verejne deklarovali svoje presvedčenie o tom, že násilie pri potláčania protestov je nutné a zaslúžené, a ktorí následne protesty aj násilne umlčiavali, čo viedlo k ďalšiemu posilňovaniu autoritárskej moci. V demokratickom zriadení by sa toto nikdy nemalo diať.

V čase, keď sa demokracia nachádza v krízovej situácii, sa pripájame k vyhláseniu, že dnes je dôležitejšie než kedykoľvek predtým pristúpiť k reflexii a zapojiť sa do zmysluplného diania, ktoré smeruje k väčšej diverzite. V našej vedeckej oblasti aj v iných oblastiach je nutné vytvárať nové priestory, do ktorých majú mať vedeckí pracovníci rozličných rás možnosť vnášať marginalizované pohľady a názory a v ktorých majú mať príležitosť rozvíjať sa ako vedeckí experti a ako pedagogickí pracovníci. Je čas prehodnotiť dejiny našej asociácie, zapojiť sa do odstraňovania systémovej nerovnosti, stať sa inkluzívnejšími a chrániť tých našich kolegov, ktorí sú z dôvodu svojho rasového pôvodu alebo ekonomickej situácie spoločensky najzraniteľnejší.

Keďže sídlom našej asociácie sú Spojené štáty americké, demokratické zriadenie, pociťujeme morálnu zodpovednosť postaviť sa v slobode na stranu spravodlivosti. Ako vedeckí a pedagogickí pracovníci máme záväzok presadzovať dialóg, reflexiu a verejnú angažovanosť. Vyzývame členov našej organizácie k tomu, aby svoju odbornosť zapojili na akademickej pôde aj na verejných fórach do diskusií o otázkach rasy a rasovej spravodlivosti. Vedecko-výskumné aktivity a kreatívna činnosť dokážu byť účinnými prostriedkami v boji proti rasizmu a rasovo orientovanému násiliu. Dnes nastal ten správny čas použiť oba prostriedky na spomínaný účel. Zároveň chceme potvrdiť, že znásobíme svoje úsilie smerujúce k vytváraniu bezpečného, nestranného a spravodlivého prostredia kdekoľvek, kde žijeme, študujeme, vyučujeme a pracujeme, počnúc našou vlastnou organizáciou a naším vlastným vedecko-výskumným odborom.

***

Výkonný výbor ASEEES tiež podpísal Vyhlásenie Americkej historickej asociácie (American Historical Association, AHA) k dejinám rasového násilia a Vyhlásenie Asociácie moderných jazykov (Modern Language Association, MLA) odsudzujúce systémový rasizmus.

More ASEEES News

ASEEES News